บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ