SSRU Digital University

เมื่อเราพูดถึง"มหาวิทยาลัยดิจิทัล" เราต้องระบุความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในสามด้านที่สำคัญคือ : ด้านฮาร์ดแวร์ , ด้านข้อมูลที่มีคุณภาพที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ , และ ด้านคน ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ. ในบทความนี้เราแสดงให้เห็นว่าทำไมองค์ประกอบทั้งสามด้านจึงเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จของมหาวิทยาลัยดิจิทัลในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว.

ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) : พื้นฐานของโครงสร้างดิจิทัล

การสร้างมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่ให้บริการการศึกษาออนไลน์ต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและเห็นทุกการใช้งานของผู้เรียน ด้านฮาร์ดแวร์จึงเป็นส่วนสำคัญของสิ่งนี้ ซึ่งรวมถึงเซิร์ฟเวอร์ที่เร็วแรงและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงระบบออนไลน์, และอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ

องค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ของมหาวิทยาลัยดิจิทัลคืออุปกรณ์และอินฟราสตรัคเจอร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้และการสอนออนไลน์ และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มหาวิทยาลัยดิจิทัลสามารถให้บริการการศึกษาออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ที่สำคัญๆคือ :

ด้านข้อมูลที่มีคุณภาพ (Data) : พื้นฐานของการเรียนรู้ออนไลน์

ข้อมูลที่มีคุณภาพที่สามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีความสมดุล ระบบฐานข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลการเรียนรู้และข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนอย่างปลอดภัยและมีระบบการจัดการเนื้อหาที่ให้นักเรียนเข้าถึงบทเรียนและอุปกรณ์การเรียนรู้ได้อย่างง่าย ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ จะช่วยในการจัดการและการเชื่อมโยงระบบเหล่านี้เข้าด้วยกัน

องค์ประกอบด้านข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถเชื่อมโยงกันได้ของมหาวิทยาลัยดิจิทัลรวมคือ:

ด้านคน (People): พลวัตของการเรียนรู้ออนไลน์

คนหรือบุคลากรและนักเรียนเป็นส่วนสำคัญของมหาวิทยาลัยดิจิทัล เขาคือผู้สร้าง, ผู้สนับสนุน, และผู้เรียนในระบบการเรียนรู้ออนไลน์ อาจารย์ให้คำแนะนำและสอนนักเรียน และนักเรียนเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จะใช้ในอนาคตดิจิทัล นอกจากนี้, บุคลากรทางการศึกษา, ผู้บริหาร, ผู้เขียนเนื้อหา, และผู้ดูแลระบบทุกคนมีบทบาทสำคัญในการเป็นที่พึงรู้และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่ทันสมัย

องค์ประกอบด้าน "People" หรือคน ของมหาวิทยาลัยดิจิทัลได้แก่บุคลากร, นักเรียน, อาจารย์, และผู้บริหารที่มีบทบาทและหน้าที่ต่าง ๆ ในการสนับสนุนและสร้างระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยดิจิทัล และนี่คือองค์ประกอบบางส่วน :

SSRU Digital University

SSRU Digital University เป็นแนวคิดหรือรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลการเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้แก่นักเรียนหรือนักศึกษา มหาวิทยาลัยดิจิทัลสามารถให้ความยืดหยุ่นในการเรียนรู้และเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกสบายผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งส่วนใหญ่มีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้: