ตรวจสอบรหัสเข้าใช้ internet

นักศึกษาและบุคลากรที่ลืมรหัส internet ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถตรวจสอบรหัสผ่านได้ที่ https://radius.ssru.ac.th ที่มีให้บริการ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำคู่มือการใช้งาน สามารถศึกษาวิธีการได้ดังนี้

กรณีตรวจสอบด้วย คอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 1 : ให้เข้ามาที่เว็บไซต์ตรวจสอบรหัส internet ตาม link นี้
              https://radius.ssru.ac.th/user/chack_pass.php

ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อเข้ามาแล้วจะพบกับหน้าเว็บไซต์ดังนี้ โดยมีข้อมูลให้กรอกดังนี้
              1 คือ username
                  ตัวอย่างเช่น ถ้านักศึกษารหัส  123456789  ก็ให้เติม s นำหน้า เป็น s123456789
              2 คือ วัน-เดือน-ปี ที่เกิด
                  ตัวอย่างเช่น ถ้านักศึกษาเกิดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 ก็จะเป็น 08-02-2548
              3 คือ รหัส captcha
                      จากตัวอย่างระบบให้ใส่ 75849 ก็ให้ใส่รหัสตามที่ระบบแจ้งมาได้เลย

ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อกดปุ่มตรวจสอบ แล้วระบบจะแจ้ง รหัสมา ตามรูปนี้ 

กรณีตรวจสอบด้วย โทรศัพท์มือถือ

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกการเชื่อมต่อกับ wifi ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
              โดย wifi ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะใช้ชื่อว่า " SSRU-WIFI-R "

ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อทำการเชื่อมต่อ หรือ connect กับ wifi ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าให้               ใส่ Username และ Password ในการเข้าใช้ internet ให้คลิกที่ " ตรวจสอบUsername และ                   Password ได้ที่นี่ "

ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อเข้ามาแล้วจะพบกับหน้าเว็บไซต์ดังนี้ โดยมีข้อมูลให้กรอกดังนี้
              1 คือ username
                  ตัวอย่างเช่น ถ้านักศึกษารหัส  123456789  ก็ให้เติม s นำหน้า เป็น s123456789
              2 คือ วัน-เดือน-ปี ที่เกิด
                  ตัวอย่างเช่น ถ้านักศึกษาเกิดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 ก็จะเป็น 08-02-2548
              3 คือ รหัส captcha
                      จากตัวอย่างระบบให้ใส่ 75849 ก็ให้ใส่รหัสตามที่ระบบแจ้งมาได้เลย

ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อกดปุ่มตรวจสอบ แล้วระบบจะแจ้ง รหัสมา ตามรูปนี้