Webometrics Ranking คืออะไร

ความเป็นมาของ webomatric

"Webometrics Ranking of World Universities" เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกทางอินเทอร์เน็ต โดยเป็นผลงานของ Cybermetrics Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยภายใน Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสเปน

CSIC เป็นหน่วยงานวิจัยที่เน้นการวิจัยพื้นฐานและเป็นหน่วยงานวิจัยพื้นฐานแรกในยุโรป ในปี 2006 CSIC ประกอบด้วยศูนย์วิจัยและสถาบันทั่วประเทศสเปน องค์กรนี้เชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษาและมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มความคืบหน้าในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน

CSIC ยังมีบทบาทสำคัญในการฝึกอบรมนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านต่างๆอีกด้วย

องค์กรนี้ร่วมมือกับสถาบันอื่นในระบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศสเปน (มหาวิทยาลัย , รัฐบาลระดับชาติและระดับภูมิภาค , หน่วยงานวิจัยของรัฐและเอกชน) และกับหน่วยงานทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ระดับชาติและระดับต่างประเทศ โดยให้ความร่วมมือในด้านความสามารถในการวิจัยและทรัพยากรมนุษย์และวัสดุในการพัฒนาโครงการวิจัยหรือในรูปแบบที่จะให้คำปรึกษาและการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค CSIC ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1939 จากองค์การที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ คือ Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas ที่สร้างขึ้นในปี 1907 ภายใต้การดูแลของศาสตราจารย์สเปนชื่อดัง โรแมนและคาฮัล ผู้ได้รับรางวัลโนเบล

ห้องทดลอง Cybermetrics ภายใน CSIC เน้นการวิเคราะห์ทางความเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตและเนื้อหาบนเว็บไซต์โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างและการสื่อสารทางวิชาการของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นี่เป็นสาขาวิชาใหม่ที่เริ่มเติบโตและมีชื่อว่า Cybermetrics หรือ Webometrics 

Cybermetrics Lab ได้ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์มาออกแบบและใช้ตัวชี้วัดที่ช่วยให้เราสามารถวัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์บนเว็บไซต์ได้ ตัวชี้วัดทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับศาสตร์และเทคโนโลยีมีประโยชน์ในการประเมินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นส่วนเสริมที่เหมาะสมกับผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีการทางสมรรถนะบนวรรณกรรมในการศึกษาวิทยาศาสตร์

แหล่งข้อมูลที่มา : https://www.webometrics.info/en/About_Us

Webometrics Ranking คืออะไร

จากบทความข้างต้น "Webometrics Ranking" เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่จัดทำโดยใช้ข้อมูลและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และการสื่อสารหรือการเชื่อมโยงทางอินเทอร์เน็ต เป้าหมายหลักของ Webometrics Ranking คือการวัดและจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามผลกระทบที่มีต่อโลกออนไลน์และการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการผ่านเว็บไซต์และรายชื่อตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดเช่นการเชื่อมโยงของเว็บไซต์, การเผยแพร่บทความทางวิชาการออนไลน์, และความเข้าชมของเว็บไซต์ เป็นต้น

Webometrics Ranking มักถูกใช้ในการวัดและเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการสร้างความรู้, การสื่อสารทางวิชาการ, และการมีอิทธิพลในระดับโลกผ่านสื่อออนไลน์ โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตัวชี้วัดเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลในการตัดสินใจทางการบริหารสถาบันการศึกษาและการวิจัยต่างๆ