Hybrid Learning Classroom

Hybrid Learning Classroom คืออะไร?

Hybrid learning classroom (ห้องเรียนในรูปแบบผสมผสาน) คือรูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมระหว่างการเรียนในห้องเรียนและการเรียนออนไลน์หรือระยะไกล (online learning) ร่วมกันในหลายแง่หลายประการ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนที่หลากหลายและยืดหยุ่นสำหรับนักเรียนหรือผู้เรียนในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทสำคัญ

รูปแบบการเรียนรูปแบบ Hybrid learning classroom นี้มีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งคือความยืดหยุ่นที่ทำให้นักเรียนสามารถเลือกวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนการเรียนของพวกเขา และยังช่วยให้การเรียนไม่ต้องขึ้นอยู่กับสถานที่เดียวเสมอ นักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนและรายการเรียนจากที่ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

แนวคิดของ "Hybrid Learning Classroom" คือการผสมระหว่างการเรียนในห้องเรียนและการเรียนออนไลน์ ทำให้นักเรียนมีความยืดหยุ่นในการเลือกวิธีการเรียนที่เหมาะสมและเข้าถึงเนื้อหาการเรียนออนไลน์ นี่เป็นรูปแบบการเรียนใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณค่าในการเรียนและทำให้การเรียนไม่ต้องขึ้นอยู่กับสถานที่เดียว เป็นความรวดเร็วและเข้าถึงความรู้อย่างยืดหยุ่น หรือมีการสอนผ่านเครื่องมือและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลเพิ่มเติม เช่นระบบการเรียน DLP เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมในยุค Digital University

ข้อแตกต่าง ระหว่างห้องเรียนแบบ hybrid learning classroom 

กับ ห้องเรียบแบบที่ไม่ใช่ hybrid learning classroom

ข้อแตกต่างระหว่างห้องเรียนแบบ Hybrid Learning Classroom และห้องเรียนแบบที่ไม่ใช่ Hybrid Learning Classroom ได้แก่

1 การผสมระหว่างการเรียนออนไลน์และการเรียนในห้องเรียน

2 ความยืดหยุ่นในการเรียน

3 การใช้เทคโนโลยี

4 การปรับตัวตามสถานการณ์

Hybrid Learning Classroom ต่างจาก การเรียน Online หรือไม่

Hybrid Learning Classroom แตกต่างจากการเรียนออนไลน์ (Online Learning) โดยมีความแตกต่างหลักตรงที่ Hybrid Learning Classroom นั้นผสมระหว่างการเรียนในห้องเรียนและการเรียนออนไลน์ ในขณะที่การเรียนออนไลน์เป็นการเรียนที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีการเรียนในห้องเรียน

นี่คือความแตกต่างระหว่างทั้งสอง

1 Hybrid Learning Classroom (การเรียนแบบ Hybrid)

2 การเรียนออนไลน์ (Online Learning)

ดังนั้น Hybrid Learning Classroom เป็นการผสมระหว่างการเรียนในห้องเรียนและการเรียนออนไลน์ในขณะที่การเรียนออนไลน์เป็นการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องเข้าไปในห้องเรียน และอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการเรียนรู้


องค์ประกอบที่สำคัญของ Hybrid learning classroom