เกณฑ์การจัดอันดับ Webometrics Ranking

เกณฑ์การจัดอันดับใน Webometrics Ranking มีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปแล้ว คะแนนในการจัดอันดับนี้มักจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและผู้จัดทำ Webometrics Ranking จะใช้เกณฑ์ต่างๆ ต่อไปนี้

VISIBILITY

"Visibility" ในเบื้องต้นหมายถึงการเป็นที่รู้จักและมีความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัยหรือองค์กรบนเว็บ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความนิยมและการเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์และอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต ในบริบทของ Webometrics Ranking การเพิ่มคะแนนในส่วนของ Visibility จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยในระดับโลกได้อีกด้วย.

>> นี่คือบางแนวทางเพื่อเพิ่มคะแนน Visibility ของมหาวิทยาลัย

การเพิ่มคะแนนในส่วนของ Visibility จะช่วยให้มหาวิทยาลัยมีอิทธิพลและความสำคัญมากขึ้นในชุมชนวิชาการและในระดับโลก และส่งผลต่อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยใน Webometrics Ranking และการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการในระดับโลก.

TRANSPARENCY or OPENNESS

"Transparency or Openness" หมายถึงการเปิดเผยข้อมูลและข้อมูลทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณะและชุมชนวิชาการ ส่วนนี้หมายถึงความสามารถของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยในรูปแบบที่สาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้.

>> นี่คือบางแนวทางเพื่อเพิ่มคะแนน Transparency or Openness ของมหาวิทยาลัย

การเพิ่มคะแนนในส่วน Transparency or Openness ของ Webometrics Ranking จะช่วยให้มหาวิทยาลัยมีรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลทางวิชาการที่ดีขึ้นและสร้างความนิยมในการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในระดับโลก.

EXCELLENCE or SCHOLAR

"Excellence or Scholar" หมายถึงคุณภาพและมูลค่าทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถวัดได้จากตัวชี้วัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการสร้างความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดเหล่านี้รวมถึงปริมาณและคุณภาพของบทความวิชาการ, การอ้างอิงในวารสารที่มีผู้เข้าใช้เป็นจำนวนมาก, การสร้างความรู้ทางวิชาการในระดับโลก, และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางวิชาการ.

>> นี่คือบางแนวทางเพื่อเพิ่มคะแนน Excellence or Scholar ของมหาวิทยาลัย

คะแนนในส่วน Excellence ของ Webometrics Ranking จะช่วยเสริมความเชื่อถือและความเคารพต่อมหาวิทยาลัยในระดับโลกในด้านการวิจัยและการสร้างความรู้ทางวิชาการ