ประวัติความเป็นมา

            สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมชื่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์และบริการ ได้ประกาศและจัดตั้งศูนย์ฯ ขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา  2529  ที่ทำการสำนักงานอยู่ที่ 127 หรือ 1127 อาคาร 1  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การฝึกอบรมและบริการทางด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน  ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยฯ


           พุทธศักราช 2529 ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาทำการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบไมโครคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 

           พุทธศักราช 2529-2532 ได้ทำโครงการความร่วมมือกับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนคอมพิวเตอร์ ให้แก่คณาจารย์ของสถาบันราชภัฏทั้ง 36 แห่งทั่วประเทศ ทั้งหมด 6 รายวิชา รวม 18 หน่วยกิต ได้แก่ การประมวลผลแฟ้มข้อมูล การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  ระบบการจัดการฐานข้อมูล  ระบบปฏิบัติการ และโครงสร้างข้อมูล ได้มีอาจารย์ผู้สอนในโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์จากสถาบันราชภัฏผ่านการอบรมทั้งสิ้นประมาณ  250  คน


          ตั้งแต่ พุทธศักราช 2529 มาจนถึงปัจจุบัน ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ให้บริการแก่ชุมชน โดยการฝึกอบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ประชาชน, หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน และบุคคลภายนอก มากกว่า 150 รุ่น หรือประมาณ 3,000 กว่าคน


          ต่อมาพุทธศักราช 2542 รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีนโยบายให้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงหรือ CEO รับผิดชอบทางด้าน IT (Information Technology) จึงได้มีการจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการแต่งตั้ง CEO ขึ้น


          พุทธศักราช 2542 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้ประกาศโครงการจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้การบริการด้านการฝึกอบรมด้าน IT ให้แก่ บุคลากร และบุคคลภายนอก บริการและดูแลระบบ IT ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสถาบัน พร้อมทั้งดูแลแผนแม่บทด้าน IT ของสถาบัน โดยสถาบันฯ มีการประกาศโครงสร้างการบริหารและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร และฝ่ายต่าง ๆ ของสำนักขึ้นในวันที่ 15  พฤศจิกายน 2542  และแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2543


          สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำแผนแม่บท IT ของสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาขึ้นในปีพุทธศักราช 2543 เป็นแผนแม่บทที่ใช้ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2544 ได้มีการวางระบบสนับสนุนขั้นพื้นฐานหรือ IT Infrastructure ได้แก่ระบบเครือข่ายความเร็วสูงของสถาบัน ในระบบ Gigabit System  ระบบ ERP สำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลสถาบัน และระบบ Web-based Instruction สำหรับการเรียนการสอน


          จนกระทั่งพุทธศักราช 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้เปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ        สวนสุนันทา และในปีต่อมา พุทธศักราช 2548 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปลี่ยนฐานะตามโครงสร้างองค์กรใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม  (Smart Archetype University of the Society)


พันธกิจ (Mission)

พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย