ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (Smart Archetype University of the Society)

พันธกิจ (Mission)

พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
canva for education ssru
mail ssru
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image