หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์ IT ประชุมกลุ่มย่อย การจัดการความรู้ (KM) การจัดการสารสนเทศ
ศูนย์ IT ประชุมกลุ่มย่อย การจัดการความรู้ (KM) การจัดการสารสนเทศ

SSRU ADMIN
2018-02-12 10:32:00

ศูนย์ IT ประชุมกลุ่มย่อย การจัดการความรู้ (KM) การจัดการสารสนเทศ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 การจัดการความรู้ (KM) กลุ่มการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำในการสร้างความรู้ความเข้าใจและวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นติดตามการดำเนินงานใน 3 ขั้นตอนแรก ของแต่ละกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มย่อย 1 งาน Network กลุ่มย่อย 2 งานเว็บไซต์และพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มย่อย 3 งานซ่อมบำรุงและดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มาเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2  ssru , it , computer