แบบสอบถาม
สำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ICT
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  

แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 7 ตอน
      ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
      ตอนที่ 2 กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
      ตอนที่ 3 อาคารสถานที่
      ตอนที่ 4 ประเมินหลักสูตร
      ตอนที่ 5 ประเมินวิทยากร
      ตอนที่ 6 ความคิดเห็นและความพึงพอใจในการเข้าอบรม
      ตอนที่ 7 ความคิดเห็นเพิ่มเติม

 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณาทำเครื่องหมาย ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน

  1. เพศ      
  เพศชาย เพศหญิง    
  2. ชั้นปีการศึกษา
    ปี 2 ปี 3 ปี 4
  3.อาจารย์ผู้สอน
 
   
 

ตอนที่ 2 กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย ลงในช่องทางขวามือของแต่ละข้อที่ตรงระดับความพอใจของท่านมากที่สุด
 
ข้อคำถาม ระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การสมัครเข้าอบรม
2. การให้ข้อมูลและบริการจากเจ้าหน้าที่
3. การลงทะเบียนเข้าห้องอบรม
   
 

ตอนที่ 3 อาคารสถานที่

คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย ลงในช่องทางขวามือของแต่ละข้อที่ตรงระดับความพอใจของท่านมากที่สุด
 
ข้อคำถาม ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความพร้อมของสถานที่
2. ความพอใจต่อบรรยากาศของการอบรม
3. อุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการ
4. ขนาดของห้องเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าอบรม
5. ความสะอาดของห้องน้ำ
   
 

ตอนที่ 4 ประเมินหลักสูตร

คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย ลงในช่องทางขวามือของแต่ละข้อที่ตรงระดับความพอใจของท่านมากที่สุด
 
ข้อคำถาม ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. เนื้อหาของการอบรม
2. เอกสารประกอบการอบรม
3. ท่านคิดว่าสาระความรู้ที่ท่านได้รับจากการเข้าอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
4. ท่านได้รับความรู้ตรงตามที่ท่านคาดหวังไว้
5. ท่านคิดว่าการอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาความรู้ตัวเองมากขึ้น
6. ท่านคิดว่าโครงการอบรม ICT เป็นโครงการที่ดี
   

ตอนที่ 5 ประเมินวิทยากร

คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย ลงในช่องทางขวามือของแต่ละข้อที่ตรงระดับความพอใจของท่านมากที่สุด
 
ข้อคำถาม ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความพร้อมในการสอน
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังเข้าใจ
3. ความชัดเจนในการบรรยายและการตอบคำถาม
4. ความเป็นกันเองกับผู้เข้าอบรม
5. ตรงต่อเวลา
   
 

ตอนที่ 6 ความคิดเห็นและความพึงพอใจในการเข้าอบรม

คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย ลงในช่องทางขวามือของแต่ละข้อที่ตรงระดับความพอใจของท่านมากที่สุด
 
ข้อคำถาม ระดับความพึงพอใจ
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อการเข้าอบรม ICT ครั้งนี้หรือไม่
2. ความเหมาะสมในภาพรวมของการจัดอบรม
3. หนังสือ ICT ที่ใช้ประกอบการอบรม
   
 

ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน

 
   
 
       
   
 


..จัดทำโดย: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
..มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
..โทร.02-160-1233